jakie dokumenty do zus po wypadku w pracy

Firma zatrudniająca pracowników musi liczyć się z różnymi sytuacjami związanymi z ich zatrudnieniem. Do takich sytuacji zaliczyć możemy między innymi urlopy wypoczynkowe, zwolnienia chorobowe, strajki, a także wypadki przy pracy.

Jakie dokumenty do zus po wypadku w pracy

Za wypadek przy pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzec pracodawcy, nawet bez polecenia a także w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku, który wynika ze stosunku pracy.

Należy sobie zadać zatem pytanie jakie zdarzenie należy uznać za nagłe. Zgodnie z obowiązującymi orzeczeniami sądów za zdarzenie uważa się nagłe, jeżeli wywołuje skutki w ciągu jednej dniówki roboczej i jego następstwa występują w czasie dniówki roboczej.
Za wypadek przy pracy można uznać tylko zdarzenia spowodowane przyczyną zewnętrzną, a więc pochodzące spoza organizmu poszkodowanego.

Takimi zewnętrznymi przyczynami mogą być między innymi zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza, wady narzędzi i maszyn, działanie energii elektrycznej. Przyczyną może być również wykonywanie codziennych obowiązków przez pracownika jeśli na przykład pracownik był nadmiernie zmęczony poprzez wykonywaną pracę.

po wypadku w pracy

Wyróżniamy trzy rodzaje wypadków przy pracy.

Pierwszy z nich to ciężki wypadek przy pracy. Jest to wypadek, w wyniku którego miało miejsce ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak utrata słuchu czy wzroku, lub inne uszkodzenie ciała albo rozstroju zdrowia, naruszające podstawowe organizmu. Z ciężkim wypadkiem przy pracy mamy do czynienia także w przypadku trwałej choroby psychicznej.
Drugi rodzaj wypadku przy pracy to śmiertelny wypadek przy pracy, czyli wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w czasie do 6 miesięcy od dnia wypadku.

Ostatni rodzaj wypadku przy pracy to zbiorowy wypadek przy pracy. Mówimy o nim, gdy w wyniku tego samego zdarzenia wypadkowi uległy co najmniej dwie osoby.
Jeżeli u danego pracodawcy doszło do wypadku przy pracy ma on obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściwy inspektorat pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Takie zawiadomienie powinno być zgłoszone niezwłocznie. Przepisy prawne nie określają formy zawiadomienia- powinno ono jednak zawierać informację, o tym gdzie i kiedy miało miejsce zdarzenie, na czym polegało oraz jacy pracownicy zostali poszkodowani.
Należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek takie zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia jego okoliczności i przyczyny. Do takiego miejsca nie mogą mieć dostępu osoby niepowołane, nie można dokonywać zmian w położeniu maszyn i innych urządzeń technicznych, które spowodowały wypadek.

Zmiany w miejscu wypadku można dokonać tylko w sytuacji kiedy istnieje konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu. Należy w tym miejscu dodać, że pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy. Koszty związane z ustaleniem okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy ponosi pracodawca.
Osoba poszkodowana w wypadku przy pracy zawsze zastanawia się jakie dokumenty do ZUS po wypadku w pracy musi przygotować.

jakie dokumenty do zus

Podstawą są dokumenty, które pozwolą ustalić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych jak doszło do wypadku i czy w ogóle był to wypadek przy pracy. Zazwyczaj ZUS wymaga szeregu dokumentów takich jak wniosek z wyraźnym określeniem rodzaju świadczenia (np. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu), protokół powypadkowy lub karta wypadku z wyjaśnień poszkodowanego i informacjami uzyskanymi od świadków zdarzenia, zaświadczenie o stanie zdrowia, które wypełnione musi zostać przez lekarza leczącego.

W przypadku wypadku przy pracy, który spowodował śmierć pracownika konieczne jest dostarczenie akty zgonu.
W sytuacji kiedy to do wypadku przy pracy doszło w czasie wypadku komunikacyjnego (na przykład w przypadku kierowców zawodowych), ZUS często żąda również takich danych, jak: nr rejestracyjny pojazdu, personalia współuczestników wypadku, informacje o dochodzeniu prowadzonym przez policję i inne organy.
W przypadku braków w dostarczonych dokumentach ZUS odmówi przyznania świadczenia. Pracownik w takim wypadku musi uzupełnić braki.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here